Zakres usług

Oferuję kompleksową obsługę prawną w zakresie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego zapewniając m.in. asystencję przed Trybunałami kościelnymi.
W ramach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa oferuję:
 • poradę wstępną,
 • ustalenie podstawy prawnej do wniesienia skargi powodowej,
 • reprezentowanie stron w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa
Sporządzanie pism procesowych zarówno dla strony powodowej jak też pozwanej:
 • skargi powodowej,
 • rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej,
 • odpowiedzi strony pozwanej na skargę powodową,
 • skargi wzajemnej,
 • pisma procesowe związane z ustaleniem lub zmianą przedmiotu sporu,
 • wnioski dowodowe,
 • głos obrończy,
 • odpowiedzi strony na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła,
 • apelacji do trybunału II instancji bądź dalszych informacji
 • skargi o nieważność wyroku,
 • prośby o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego

Strona ma prawo prowadzić proces samodzielnie. Udział adwokata w procesie kościelnym nie jest konieczny.

Ustanowienie adwokata kościelnego może mieć dla strony duże znaczenie. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa czynny udział adwokata pozwala skuteczniej reprezentować interes Klienta, co w konsekwencji znacznie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie jego sprawy.

WIEDZA

DOŚWIADCZENIE

SKUTECZNOŚĆ

Świadczę pomoc prawną w formie sporządzania pism procesowych w pozostałych dziedzinach prawa świeckiego, w zależności od potrzeb Klienta. W szczególności jednak z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego m. in.
Rozłączenie małżonków:
 • sprawy o rozwód i separację (z orzekaniem o winie lub bez, z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnym, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisji współmałżonka, z orzekaniem o podziale wspólnego mieszkania oraz o podziale majątku. Sprawy dotyczące przysądzenia mieszkania jednemu małżonkowi oraz dotyczące spłaty kredytu).
Sprawy majątkowe małżonków:
 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie wspólności majątkowej,
 • ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • umowy majątkowe małżeńskie.
Sprawy alimantacyjne:
 • sądowe dochodzenie alimentów na dzieci lub małżonka,
 • sprawy o podwyższanie lub obniżanie alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
 • pokrycie kosztów porodu i połogu.
Władza rodzicielska:
 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów rodzica z dziećmi lub dziadków z wnukami,
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.
Pochodzenie dziecka:
 • sprawy o ustalenie ojcostwa,
 • sprawy o ustalenie macierzyństwa,
 • sprawy o uznanie dziecka,
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.